SDCW-Dienstverlening

Wij zijn er voor iedereen....

Algemene voorwaarden


Algemeen

1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de werkzaamheden.

2. Opdrachtnemer: SDCW-Dienstverlening Administratie/-boekhoudkantoor gevestigd te Helmond onder KvK nummer 62860917

3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe schriftelijk of mondeling opdracht is gegeven, en die met de uitvoering daar van verbonden zijn. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

4. De relatie tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht conform het Burgerlijk Wetboek

5. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens SDCW-Dienstverlening Administratie/-boekhoudkantoor.

6. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

7. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Betalingen

1. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, in Euro's door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door SDCW-Dienstverlening Administratie/-boekhoudkantoor aan te geven bankrekening, zonder enig recht op korting of verrekening.

2. Indien de Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, dan is SDCW-Dienstverlening Administratie/-boekhoudkantoor gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de Opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

3. Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan SDCW-Dienstverlening Administratie/-boekhoudkantoor. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag SDCW-Dienstverlening Administratie/-boekhoudkantoor zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van Liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van SDCW-Dienstverlening Administratie/-boekhoudkantoor op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door SDCW-Dienstverlening Administratie/-boekhoudkantoor, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan SDCW-Dienstverlening Administratie/-boekhoudkantoor te betalen.


Uitvoering opdracht

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden.

3. Opdrachtnemer voert de opdrachten uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels.

4. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

5. Opdrachtnemer kan de overeenkomst te alle tijden, zonder opgaaf van redenen, opzeggen, zonder tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden te zijn. Opdrachtgever is deswege het tot het moment van opzegging naar evenredigheid vast te stellen deel van het honorarium en de gemaakte kosten aan de Opdrachtnemer verschuldigd.


Klachten

1. De opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan SDCW-Dienstverlening Administratie/-boekhoudkantoor .

2. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat een ingebrekestelling SDCW-Dienstverlening Administratie/-boekhoudkantoor ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


Aansprakelijkheid Opdrachtgever

Als SDCW-Dienstverlening Administratie/-boekhoudkantoor een overeenkomst aangaat met meerdere opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan SDCW-Dienstverlening Administratie/-boekhoudkantoor verschuldigd zijn.


Aansprakelijkheid

1. SDCW-Dienstverlening Administratie/-boekhoudkantoor is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien SDCW-Dienstverlening Administratie/-boekhoudkantoor aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. SDCW-Dienstverlening Administratie/-boekhoudkantoor is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien SDCW-Dienstverlening Administratie/-boekhoudkantoor aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Geheimhouding

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijk- of beroepsregels Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.


Recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, in Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Opdrachtnemer.


Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.


Wijziging algemene voorwaarden

1. SDCW-Dienstverlening Administratie/-boekhoudkantoor is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikte belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal SDCW-Dienstverlening Administratie/-boekhoudkantoor zoveel mogelijk vooraf met de Opdrachtgever bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Opgesteld 2021